Jesteś tutaj: Start / Regulamin

Regulamin

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Załącznik nr 1  do zarządzenia Nr 2/2013
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

w Kamieniu Pomorskim z dnia 6 czerwca 2013 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Kamieniu Pomorskim

§ 1

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zwany dalej „Regulaminem” określa wewnętrzną strukturę oraz zasady organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim.

 

§ 2

 1. Ilekroć w „Regulaminie” jest mowa o:

a) Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Kamieniu Pomorskim,
b) Powiatowym Inspektorze – należy przez to rozumieć Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim,
c)  Instrukcji kancelaryjnej – należy przez to rozumieć rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia  18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych (Dz. U. Z 2011 r., nr 14, poz. 67)
d) Prawie budowlanym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 ze zm.).

 

§ 3

Inspektorat działa na podstawie:

 • Ustawy o prawie budowlanym
 • Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Ustawy o służbie cywilnej
 • Niniejszego Regulaminu Organizacyjnego

 

§ 4

 

 1. Powiatowy Inspektor wykonuje zadania nadzoru budowlanego przy pomocy Inspektoratu wchodzącego w skład zespolonej administracji powiatowej, na obszarze powiatu kamieńskiego.
 2. Siedzibą inspektoratu jest miasto Kamień Pomorski.
 3. Inspektorat powołany został na podstawie odpowiednich przepisów ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 ze zm.).

 

§ 5

 

 1. Powiatowy Inspektor kieruje pracą Inspektoratu
 2. Powiatowy Inspektor kierując Inspektoratem:
 • – określa organizację oraz tryb pracy Inspektoratu,
 • – koordynuje działalność stanowisk pracy,
 • – zapewnia wykonywanie zadań nadzoru budowlanego na obszarze powiatu
 • kamieńskiego,
 • – organizuje kontrolę działania inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości
 • przebiegu  procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych.
 1. Powiatowy Inspektor sprawuje bezpośredni nadzór nad:
  • działalnością inspekcyjną i kontrolną, polegającą na wykonywaniu inspekcji i kontroli terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
  • postępowaniami administracyjnymi,
  • postępowaniami egzekucyjnymi,
  • postępowaniami wyjaśniającymi w sprawie przyczyn katastrof budowlanych,
  • prawidłowym współdziałaniem z organami kontroli państwowej,
  • bezzwłocznym przesyłaniem organom administracji architektoniczno – budowlanej kopii decyzji i postanowień wynikających z przepisów prawa budowlanego,
  • zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej,
  • kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie,
  • przestrzeganiem dyscypliny pracy i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • terminową realizacją planów urlopów,
  • gospodarowaniem mieniem Inspektoratu.

 

§ 6

 1. Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Inspektora należy:
 • zatwierdzanie planów inspekcji i kontroli oraz kontrola realizacji tych planów,
 • podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kontroli doraźnej,
 • udzielanie imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej,
 • wyłączenie kontrolera z postępowania kontrolnego,
 • udzielanie imiennych upoważnień pracownikom Inspektoratu do podpisywania decyzji administracyjnych i postanowień,
 • udzielanie upoważnień do reprezentowania Powiatowego Inspektora w postępowaniu przed sądami powszechnymi,
 • występowanie do organów Samorządu Zawodowego z wnioskiem wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu,
 • dokonywanie przdszeregowań i awansów pracowników, ustalanie wysokości dodatków, przyznawanie nagród i wyróżnień.

 

 1. Powiatowy Inspektor może powoływać stałe lub doraźne zespoły opiniodawcze i doradcze, określając cel ich powołania, skład osobowy oraz zakres zadań i tryb działania.

 

§ 7

Podczas nieobecności Powiatowego Inspektora zastępuje go wskazany pracownik Inspektoratu, z wyłączeniem kompetencji, o których mowa w § 6 ust. 1, pkt. 1-8.

 

§ 8

Do podpisu Powiatowego Inspektora zastrzeżone są:

 • decyzje administracyjne i postanowienia,
 • akty prawa wewnętrznego,
 • wystąpienia i sprawozdania kierowane do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • wystąpienia kierowane do organów administracji rządowej i publicznej, posłów i senatorów,
 • wystąpienia do sądów administracyjnych i powszechnych,
 • odpowiedzi na skargi i wnioski.
 1. Upoważnieni pracownicy podpisują pisma w sprawach określonych zakresem działania stanowiska pracy, w szczególności decyzje oraz postanowienia w indywidualnych sprawach, zgodnie z otrzymanym upoważnieniem Powiatowego Inspektora, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do jego podpisu.

 

§ 9

 1. W skład Inspektoratu wchodzą stanowiska pracy:

1)  ds. inspekcyjno – kontrolnych ( powiatowy inspektor nadzoru budowlanego i inspektor),

2)   ds. organizacyjno – administracyjnych (specjalista),

3)  ds. obsługi kadrowo – księgowej (główny księgowy

 

§ 10

 1. Do zakresu działania stanowiska ds. inspekcyjno – kontrolnych (inspektor) należy w szczególności:
 • kontrola  budów,
 • kontrola  obiektów  budowlanych,
 • udział  w  wizjach  lokalnych,
 • przyjmowanie  zawiadomień  o  rozpoczęciu  budowy,
 • przyjmowanie  zawiadomień  o  zakończeniu  budowy,
 • przyjmowanie  wniosków  o  pozwolenie  na  użytkowanie,
 • przygotowywanie  potwierdzeń  przyjęcia  zawiadomienia  o  zakończeniu  budów
 • przygotowywanie  decyzji  o  pozwoleniu  na  użytkowanie,
 • udział w  kontrolach  obowiązkowych  zakończonego  obiektu  budowlanego,
 • prowadzenie  ewidencji  budynków, budowli, rurociągów  linii  i  sieci, innych
 • obiektów,
 • kompleksowa  sprawozdawczość  GUS,
 • przygotowywanie  decyzji, postanowień  oraz innych  pism  urzędowych,
 • sprawozdawczość  do  ZWINB  oraz GINB,
 • obsługa  interesantów,
 • prowadzenie  obsługi  kancelaryjno – biurowej,
 • prowadzenie  postępowań  administracyjnych  wraz  z  przygotowaniem decyzji  i
 • postanowień  oraz  dbałość  o  terminowość  ich wydawania,
 • wykonywanie  innych  zadań  zleconych  przez  Powiatowego  Inspektora

 

§ 11

 1. Do zakresu działania stanowiska ds. organizacyjno – administracyjnych (specjalista) należy obsługa administracyjna i organizacyjna Inspektoratu jak również , w szczególności:

Do podstawowych czynności w/w pracownika należy:

z zakresu organizacyjno – prawnego:

 • obsługa kancelaryjno biurowa inspektoratu,
 • obsługa interesantów,
 • opracowanie projektów zarządzeń wewnętrznych Powiatowego Inspektora,
 • opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy Inspektoratu oraz ich
 • aktualizowanie,
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków, aktów wewnętrznych Powiatowego Inspektora,
 • oraz wydanych legitymacji, upoważnień i pełnomocnictw,
 • koordynowanie spraw w zakresie stosowania i przestrzegania postanowień instrukcji
 • kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 • zakup sprzętu i materiałów biurowych na potrzeby inspektoratu,
 • obsługa sekretariatu wraz zapewnieniem właściwego obiegu dokumentów,

 

z zakresu orzecznictwa administracyjnego:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych wraz z przygotowaniem decyzji  i postanowień
 • oraz dbałość o terminowośc ich wydawania,
 • prowadzenie postępowań  egzekucyjnych,
 • przesyłanie organom administracji architektoniczno – budowlanej kopii decyzji i
 • postanowień wynikających z przepisów prawa budowlanego,
 • współdziałanie ze stanowiskiem inspekcji i kontroli w sprawach dotyczących
 • prowadzonych postępowań administracyjnych,
 • przyjmowanie zawiadomień o rozpoczęciu i zakończeniu budów,
 • rozliczanie mandatów nałożonych przez inspektora powiatowego,
 • sporzadzanie sprawozdań dla WINB : GUNB-1, GUNB-2, z działalności PINB, z kar i opłat,
 • z BIOZ, bezpieczne wakacje, bezpieczne ferie oraz inne wymagane przez WINB,
 • wykonywanie pozostałych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora

 

§ 12

 1. Do zakresu działania stanowiska ds. obsługi kadrowo – księgowej Inspektoratu należy:
 • wtórna kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych
 • porządkowanie, dekretowanie i księgowanie:
 • dowodów bankowych;
 • dowodów zakupu;
 • dowodów sprzedaży;
 • dowodów płacowych;
 • dowodów inwentaryzacyjnych;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych za pomocą programu komputerowego WF Fakir dla:
 • Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
 • Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • prowadzenie ewidencji kont rozrachunkowych z dostawcami i odbiorcami, uzgadnianie sald tych rozrachunków;
 • windykacja należności PINB;
 • naliczanie odsetek od przeterminowanych należności;
 • uzgadnianie i kontrola obrotów i sald dokumentów;
 • sporządzanie list płac, kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych i kart ewidencji czasu pracy przy pomocy programu kadrowo-płacowego Aga;
 • prowadzenie spraw kadrowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim;
 • prowadzenie ewidencji syntetycznej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych w użytkowaniu;
 • analiza obrotów i sald prowadzonych ksiąg rachunkowych;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych PINB w Kamieniu Pomorskim za okresy miesięczne, kwartalne i roczne ( tj. RB-28S, RB-27S, RB-Z, RB-N, RB-23);
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych i finansowych do GUS i WINB;
 • sporządzanie bilansu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Zestawienia Zmian Funduszu Jednostki, Rachunek Zysków i Strat:
 • -zamykanie i otwieranie ksiąg rachunkowych dla: Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim;
 • -Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • analiza i kontrola poziomu wykonania wydatków PINB do planu budżetowego;
 • przeprowadzanie analizy i weryfikacji kont ksiąg rachunkowych;
 • sporządzanie dokumentów:
 • -zestawienie obrotów i sald;
 • dziennik obrotów;
 • -kart wydatków;
 • terminowe dokonywanie płatności zobowiązań wobec ZUS, US, kontrahentów
 • terminowe odprowadzanie uzyskanych dochodów do jednostki nadrzędnej;
 • prawidłowe przechowywanie i archiwizacja dowodów księgowych;

 

§ 13

 1. Pracownicy Inspektoratu wykonują swoje obowiązki w sposób zapewniający sprawną, prawidłową i terminową realizację powierzonych im zadań oraz ponoszą wyłączną odpowiedzialność za merytoryczną stronę prowadzonych spraw i formę opracowania.
 2. Pracownicy Inspektoratu są obowiązani przestrzegać tajemnicy służbowej zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych oaz zobowiązani są zachować tajemnice informacji – zebranych w toku prowadzonych spraw.
 3. Pracownicy Inspektoratu odpowiadają materialnie za powierzone im mienie.

 

§ 14

Dokumenty wywołujące zobowiązania finansowe dla Inspektoratu parafuje oraz opatruje imienną pieczęcią służbową oraz datą – główny księgowy Inspektoratu.

 

§ 15

Umowy w imieniu Inspektoratu może zawierać tylko Powiatowy Inspektor.

 

§ 16

Do pracowników Inspektoratu mają zastosowanie przepisy dotyczące stosunku pracy,  w tym w szczególności:

 1. ustawa Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)
 2. ustawa o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 ze zm.)
 3. ustawa o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 ze zmianami).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PINB Kamień Pomorski
Data utworzenia:2018-06-18
Data publikacji:2018-06-18
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:5234