Zakończenie budowy i pozwolenie na użytkownanie – procedura

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 czerwca 2018

Art. 54 ust. 1. Prawa Budowlanego

Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Przepis art. 30 ust. 6a stosuje się.

Art. 55 Prawa budowlanego 

 1. Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:

1) na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii:

 1. a) V, IX–XVI,
 2. b) XVII – z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie,
 3. c) XVIII – z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego,
 4. d) XX,
 5. e) XXII – z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów,
 6. f) XXIV – z wyjątkiem stawów rybnych,
 7. g) XXVII – z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych,
 8. h) XXVIII–XXX – o których mowa w załączniku do ustawy;

2) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4;

3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

2. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 

Druki dokumentów wymaganych do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie

(pobierz paczkę dokumentów)

Uwaga!

Powyższe formularze (do pobrania), zostały opracowane w celu ułatwienia składania kompletnych wniosków, zawiadomień i oświadczeń. Stosowanie tych formularzy nie jest obowiązkowe, ponieważ nie są one drukami obowiązującymi powszechnie na mocy przepisów prawa.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PINB Kamień Pomorski
Data utworzenia:2018-06-24
Data publikacji:2018-06-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1814